Hvad er Københavner kriterier?

Kriterierne (kendt som Københavnskriterierne) blev fastlagt på EU-topmødet i København i 1993 og udbygget på EU-topmødet i Madrid i 1995. Det er følgende kriterier: institutionel stabilitet, der sikrer demokrati, retsstat, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af mindretal.

Hvad kan EU bestemme?

EU’s love og regler dækker mange ting, men ikke alt. EU bestemmer f. eks. det meste om landbrug og handel, men kan ikke lovgive om plejehjem og skoler.


Hvorfor blev EU skabt?

Grundstenen i EØF var etableringen et fællesmarked mellem medlemslandene med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital. Handelsbegrænsninger og toldafgifter mellem landene blev afviklet (toldunionen). Dertil kom konkurrenceregler, en fælles landbrugs- og fiskeripolitik og regionsudvikling.


Hvad hedder staterne i Europa?

Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Norge, Polen, Portugal, …Hvilken betydning har EU for vores hverdag?

EU passer på dig i dit arbejde En generel lovgivning på området blev fastsat så tidligt som i 1989, men derudover findes en række specifikke særlovgivninger, der udstikker regler om fx arbejdsudstyr, ergonomiske forhold og hvilke og hvor mange kemiske stoffer, man må udsættes for.


Hvad betyder befolknings tæthed?

Befolkningstætheden er beregnes ved at dividere den samlede befolkning op i det samlede landareal. Så får du et tal, der ikke repræsenterer den faktiske befolkningstæthed, men som viser, hvor mange indbyggere landet har per kvadratkilometer.


Hvilket land har den laveste befolkningstæthed?

Liste over verdens landes befolkningstæthed opgjort i indbyggere/km² samlet areal (land og vand). Befolkningsdata er generelt estimeret pr….Verdens landes befolkningstæthed.

Rang 2
Land Singapore
Befolkning 4.425.720
Samlet areal (km²) 692,7
Tæthed (indbyggere/km²) 6.389,1

Hvilke lande er med i EU EØS?

EU-landene kaldes sammen med Island, Liechtenstein og Norge for EØSlande på grund af en aftale mellem EU og de tre lande (på engelsk EEA – European Economic Area). Statsborgere fra Schweiz bedømmes efter de samme regler….EØSlandene:

 • Belgien.
 • Bulgarien.
 • Cypern (den græske del)
 • Danmark.
 • Estland.
 • Finland.
 • Frankrig.
 • Grækenland.


I hvilket land bor der færrest mennesker?

Indbyggertallet i EU var den 1. januar 2020 på ca. 447 millioner indbyggere. Det største antal indbyggere har Tyskland med 83,2 millioner, mens den mindste nation er Malta med blot omkring 515.000 indbyggere.


Hvem er de tre største lande i verden?

Liste over verdens landes samlede areal

 • Rusland – 17.098.242 km² * * (ekskl. Krim)
 • Canada – 9.984.670 km² *
 • USA – 9.629.091 km²
 • Kina – 9.598.093 km² (inkl. Hongkong og Macao)
 • Brasilien – 8.514.877 km² *
 • Australien – 7.692.024 km² *
 • Indien – 3.287.263 km²
 • Argentina – 2.780.400 km²

Hvem er det stærkeste land i verden?

Nu er der tre supermagter: USA, Rusland og Kina. USA har verdens største økonomi, magtfulde væbnede styrker, herunder den største flåde og en permanent plads i FN’s Sikkerhedsråd og er ledende i NATO.


Hvad er formålet med magtens tredeling?

Magtens tredeling I Danmark er der på det statslige niveau en opdeling mellem den lovgivende magt (principielt Folketinget og statsoverhovedet, det vil sige regeringen, i forening), den udøvende magt (statsoverhovedet, det vil sige regeringen, og underorganer) og den dømmende magt (domstolene).


Hvad sikrer checks and balances?

Man anvender også et princip om “checks and balances”. Dette går ud på, at de tre grene skal kunne kontrollere hinanden, så ingen af dem bliver for magtfulde. For at kontrollere den lovgivende magt, Kongressen, kan den udøvende magt, præsidenten, nedlægge veto mod lovgivning som Kongressen har vedtaget.


Hvornår bruger vi repræsentativt demokrati i Danmark?

I Danmark bruger vi direkte demokrati, når vi stemmer ja eller nej til EU-traktater eller Grundloven. I det direkte demokrati har borgerne direkte indflydelse på fælles beslutninger.


Hvad er direkte og repræsentativt demokrati?

Vores nuværende demokratiform i det vestlige samfund kaldes repræsentativt demokrati, da befolkningens interesserer forsøges spejles (re-præsenteres) gennem folkeafstemninger om valg af professionelle parlamentariske politikere (repræsentanter).


Hvem har lavet Mount Rushmore?

De monumentale hoveder af de amerikanske præsidenter George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt og Abraham Lincoln blev skabt 1927-1941 af billedhuggeren Gutzon Borglum.


Hvad hed Nixons vicepræsident?

Nixons vicepræsident var den tidligere guvernør i Maryland, Spiro T. Agnew, der blev tvunget til at træde tilbage i 1973 på grund af en skatteunddragelsessag fra hans tid som guvernør.


Hvad er et konstitutionelt monarki ‘?

Demokrati med konstitutionelt monarki: Et konstitutionelt monarki betyder, at landets statsoverhoved, kongen, er bundet til en forfatning (f. eks. den danske grundlov). Med Junigrundloven fra 1849 blev statens magt delt i tre: den lovgivende, udøvende og dømmende magt.


Hvornår havde Danmark monarki?

Det danske monarki er blandt de ældste i verden, og Kongehuset kan med sikkerhed føre sin historie tilbage til Gorm den Gamle. Den oldenborgske slægt regerede fra 1448, men slægten blev i 1863 afløst af den glücksborgske, som udgør kongefamilien i nutiden.


Hvem har lavet Grundloven?

Det blev D.G. Monrad, der på vegne af Martsministeriet udformede et første udkast. Dette blev efterfølgende redigeret af Orla Lehmann, inden det blev behandlet og vedtaget af den grundlovgivende forsamling den 25. maj 1849, hvorefter Frederik 7. den 5.


Hvilke rettigheder har man typisk i et veludviklet demokrati?

De civile rettigheder er blandt andet ytringsfrihed, presse- og trykkefrihed, religionsfrihed, forsamlingsfrihed, foreningsfrihed, retten til at søge og tage arbejde samt retssikkerhed, herunder individuelle rettigheder som ligestilling mellem kønnene.


Hvilken politisk styreform er der i Danmark?

Danmarks politik finder sted inden for rammerne af et parlamentarisk, repræsentativt-demokratisk, konstitutionelt monarki med forholdstalsvalg. Parlamentarismen blev de facto indført i 1901 og grundlovsfæstet i 1953.


Hvor gammel er Biden kone?

Joe Biden
Personlige detaljer
Født Joseph Robinette Biden Jr. 20. november 1942 (79 år) Scranton, Pennsylvania, USA
Politisk parti Demokratiske parti
Højde 1,83 m

Hvad er den amerikanske Constitution?

USA’s forfatning (engelsk: Constitution of the United States of America) er de grundlæggende regler og love (grundlove), som fastsætter Amerikas Forenede Staters styreform og organisering.


FAQ: Hvad er Københavner kriterier?

Hvad forstår man ved ordene republik og monarki?

Monarki kommer fra græsk og betyder enestyre. Ordet kan også referere til en monark og monarkens familie eller en stat, hvor styreformen er monarkisk. Hvis monarken er en konge eller dronning, tales der om et kongerige eller kongedømme. I dag er monarker sjældent eneherskere.

Hvornår blev Frankrig en republik?

Den Første franske republik (fransk: Première République, officielt République française) blev oprettet den 22. september 1792 af det nyligt oprettede Nationalkonvent. Den første franske republik varede til det Første franske imperium i 1804 under Napoleon.

Hvad bestod Folkesamlinger af?

en forsamling af ældre”) bestående af aristokrater, der selv valgte sine nye medlemmer, og en folkesamling bestående af repræsentanter valgt af de romerske borgere. Republikken var således den første styreform ledet af folkevalgte repræsentanter (i modsætning til f.