Hvor kan man få aktindsigt?

For at få aktindsigt skal du henvende dig til den myndighed, der har den sag, du ønsker aktindsigt i. Du kan henvende dig mundtligt eller skriftligt. Myndigheden afgør så hurtigt som muligt, om din anmodning om aktindsigt kan imødekommes.

Kan man få oplyst hvem der har anmeldt en?

”En myndighed kan i udgangspunktet ikke hemmeligholde et navn på en anmelder eller andre der giver oplysninger til en sag. Det er vigtigt at den borger der er part i sagen, kan få oplyst hvor myndigheden har sine oplysninger fra.


Hvordan angives kilder?

Kilder skal angives nøjagtigt – faktisk så nøjagtigt, at læseren kan finde den oprindelige tekst (eller hvad det nu er), som forfatteren har taget informationen fra. Løse eller alt for generelle referencer bør derfor aldrig forekomme.


Kan man komme ind og se en retssag?

I Danmark er alle retsmøder som udgangspunkt offentlige. Det vil sige, at borgere og repræsentanter fra pressen har adgang til alle retsmøder. I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt, at offentligheden (for eksempel pressen) ikke har adgang til at overvære, hvad der foregår i en del af eller i hele retsmødet.


https://www.youtube.com/watch?v=QiMkxDRgrtE

Hvornår må man bruge Ibid?

Ibid. er forkortelsen for det latinske ord ibidem, der betyder “det samme sted”. Forkortelsen bruges til at referere til det samme værk, der er blevet citeret umiddelbart før.


Hvor ofte skal man Kildehenvise?

Det afhænger af teksten man skriver. En indledning kræver fx ofte færre henvisninger end en analyse gør. Noget der til gengæld er til at afgøre er, hvornår man skal kildehenvise: Hver gang du bruger andres viden, enten direkte eller som belæg for det du skriver, skal du angive den kilde informationerne stammer fra.


Hvordan skal man angive kilder?

Derfor er der nogle oplysninger, som er vigtige at have med, når man angiver sine kilder….Disse oplysninger tages med hvis det er muligt:

  1. Tekstforfatter (hvis det er muligt)
  2. Sidens eller tekstens overskrift (hvis det er muligt)
  3. Websidens navn.
  4. Besøgt dato (Datoen du besøgte siden)
  5. URL-adresse (link)

Hvad er en Retsmødebegæring?

Anklagemyndigheden sender sagen til retten med en retsmødebegæring, der beskriver den strafbare handling. Du får en kopi af retsmødebegæringen. Når retten har modtaget retsmødebegæringen, bliver sagen berammet. Det vil sige, at retten fastsætter dato og tidspunkt for retsmøde i sagen.



Hvad må man sige i en reference?

Referencepersonen bør kun udtale sig på baggrund af egne observationer og erfaringer. Det er en god idé at spørge ind til, hvor længe ansøger har arbejdet sammen med referencepersonen, hvad de har arbejdet sammen om, hvordan opgave- og ansvarsfordelingen mellem dem var osv.


Hvordan skriver man referencer på CV?

Navn og stilling på referencen Når du oplyser referencer på dit CV, skal du oplyse referencen med fornavn og efternavn. Desuden skal du oplyse referencens arbejdsplads og stilling.


Hvor skriver man sin referencer i en ansøgning?

Du kan skrive fx skrive i din ansøgning eller dit cv, at du kan henvise til referencer, hvis det ønskes. Andre anbefaler, at du sætter navn på dine referencer, når du søger jobbet, både fordi det gør det nemt for ansættelsesudvalget, og fordi det viser, at du ikke er bleg for at opgive referencer.


Hvad er forskellen på en lægdommer og en domsmand?

Domsmænd og nævninge kaldes også for lægdommere, og forskellen på de to betegnelser er, at der kun bruges nævninge i sager om meget alvorlig kriminalitet, hvor straffen er mere end fire års fængsel. Lægdommere får for tiden 1.100 kr. pr. dag og kan i visse tilfælde ansøge om transportgodtgørelse.


Hvad er forskellen på domsmænd og nævninge?

Hvis du er domsmand, skal du dømme i straffesager sammen med en eller flere juridiske dommere og en eller flere andre domsmænd. Hvis du er nævning skal du dømme i straffesager sammen med andre nævninge. Der bruges kun nævninge i sager om meget alvorlig kriminalitet, hvor straffen er mere end 4 års fængsel.


Hvad vil det sige at en dømt kan anke en dom og hvor mange gange kan man gøre det?

Du kan anke dommen, hvis forskellen mellem byrettens dom og det resultat, du ønsker at opnå i landsretten, er over 20.000 kr. Hvis forskellen er mindre, skal du have tilladelse til at anke af Procesbevillingsnævnet. Fristen for at søge Procesbevillingsnævnet om anketilladelse er 4 uger efter, at retten afsagde dommen.


Kan man blive indkaldt som nævning?

Hvordan indkaldes domsmænd og nævninge? Domsmænd bliver indkaldt til en sag med mindst tre dages varsel og nævninge med mindst en uges varsel. Fristen vil som regel være noget længere, men kan også i hastende tilfælde være kortere. Indkaldelse sker via digital post eller telefonisk i hastende tilfælde.


Hvordan kan jeg blive lægdommer?

Du skal være opmærksom på at du kun kan komme på Grundlisten, hvis du opfylder nedenstående krav.

  1. Du ikke fylde 80 år inden udgangen af 2023.
  2. Du ikke være ude af stand til at varetage en lægdommers pligter på grund af åndelig eller legemlig svaghed.
  3. Du skal være dansk statsborger.
  4. Du skal kunne tale og forstå dansk.

Hvad er en hovedforhandling i retten?

Når der er rejst tiltale, vil sagens parter blive indkaldt til et retsmøde ved retten. Retsmødet kaldes hovedforhandlingen og er den proces, hvor anklager og forsvarer afhører både den tiltalte og vidner i sagen og fremlægger beviser.


Hvad koster sagsomkostninger i retten?

Når vi anlægger din småsag ved retten, skal der betales en såkaldt retsafgift på 500 kr. Retsafgift betales altid til retten, til administration af sagen. Hvis vi vinder sagen, vil modparten normalt blive pålagt at betale denne retsafgift til dig.


Hvorfor har vi lægdommer?

Hvorfor blive lægdommer? Nævninge og domsmænd er med til at løfte en ansvarsfuld og samfundsmæssigt vigtig opgave. Som lægdommer er man nemlig med til at sikre, at et bredt udsnit af befolkningen tager del i det store ansvar, det er at vurdere skyld og bestemme straf.


Hvilke domme kan ikke ankes?

Landsretten kan dog afvise din anke, hvis der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet resultat end i byretten. Her kan du læse om at anke dommen og om at kære afgørelsen om sagsomkostninger. Hvis du ønsker at anke dommen, skal du gøre det senest 4 uger efter, at retten afsagde dommen.


Hvilke slags sager kan afgøres i Sø og Handelsretten?

– og Handelsretten har landsdækkende kompetence med hensyn til behandling af retssager i det omfang, som følger af retsplejelovens §§ 225 og § 227. Desuden behandler – og Handelsretten sager om midlertidigt forbud og påbud samt en række sager i medfør af regler i speciallovgivning.


Hvad er en fristforlængelse?

Forlængelse af varetægtsfængsling Et retsmøde, hvor en dommer skal tage stilling til, om betingelserne for varetægtsfængsling stadig er til stede, kaldes en fristforlængelse. Under et retsmøde vedrørende en fristforlængelse skal anklagemyndigheden oplyse, hvorfor der stadig er behov for at frihedsberøve dig.


FAQ: Hvor kan man få aktindsigt?

Hvor ligger Dommervagten?

Dommervagten er betegnelsen for Københavns Byrets afdeling for grundlovsforhør. Afdelingen er placeret i et hjørne af Københavns Politigård. Sigtede, der menes at have begået en forbrydelse med en strafferamme på 1½ år, bliver fremstillet i Dommervagten.

Hvornår bruger det danske retssystem varetægtsfængslinger?

Betingelser for varetægtsfængsling at den sigtede flygter fra at blive retsforfulgt. at den sigtede vil begå nye lovovertrædelser. at den sigtede vil forhindre opklaringen af sagen ved at slette spor eller påvirke vidner eller medgerningsmænd.

Hvad er et påstandsdokument?

Et påstandsdokument er en betegnelse for et dokument, som retten kan kræve indleveret forud for hovedforhandlingen, og som udover partens påstande tillige indeholder partens anbringender og beviser, som vil blive ført under hovedforhandlingen.