Kan man spille uafgjort i ishockey?

Tidligere spillede man blot tre perioder, men da man ikke kan spille uafgjort i ishockey, spilles der derfor med overtid. Her spilles der som regel en overtidsperiode på fem minutter, hvorefter man går videre til straffeslag, hvis der stadig ikke er fundet en vinder. Det gælder dog ikke i slutspillet.

Hvor hurtig løber en fodboldspiller?

En professionel fodboldspiller vil under en kamp have en total distance på 10-13 km, hvilket inkluderer både gang, løb og sprint. Dette svarer til en gennemsnits løbehastighed på 7-8km/t, hvilket som udgangspunkt ikke er særligt hurtigt.


Hvilke retsinstanser er der i Danmark?

  • Oversigt over forskellige retsinstanser i Danmark.
  • Der er tre niveauer af domstole: Byretter (24) …
  • Byretter Del. I byretterne behandles en civil sag som udgangspunkt af én dommer. …
  • Byret. Landsret. …
  • Landsretter Del. I landsretten behandles en sag af tre dommere. …
  • Højesteret Del. Højesteret er den øverste domstol i Danmark.

Hvad er offside reglen?

Ifølge reglen, der blev indført i 1925, dømmes der offside, når det angribende hold spiller bolden fremad, og der i afleveringsøjeblikket er mindre end to modspillere mellem baglinjen og den angribende spiller, der modtager bolden. Står boldens medtager på linje med den næstbageste modstander, dømmes ikke offside.Hvilken funktion har domstolene?

Domstolene har den dømmende magt. Domstolene dømmer efter, hvad der står i lovene, og domstolene afgør, om lovene er overholdt. I en demokratisk stat har man uafhængige domstole, hvor ingen må blande sig i dommene, og domstolene må kun dømme efter landets gældende love.


Hvad betyder den udøvende magt?

Den udøvende magt refererer til Montesquieus idé om magtens tredeling. Den udøvende magt repræsenterer den del af magten, der implementerer, eller udfører, lovgivningen (som er vedtaget af den lovgivende magt), og styrer regeringens eller statens dag-til-dag-affærer.


Hvorfor er magten delt i tre?

Systemet med at dele magten op i tre hedder magtens tredeling. Tredelingen sørger for, at ingen kommer til at bestemme for meget. Den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt kontrollerer nemlig hinanden.


Hvad må man ikke i ishockey?

Tripping: Når en spiller med sin stav eller sit ben spænder ben for en modspiller. Slashing: Når en spiller slår en modstander med sin stav. Hooking: Når man for eksempel forsøger at stoppe en modspiller med staven. Inteference: Når en spiller forsøger at tackle en modspiller, som ikke har pucken i sin besiddelse.Hvilke sager er nævningesager?

Nævningesager er sager, hvor anklageren kræver fængselsstraf på fire år eller mere, eller hvor den tiltalte kan blive dømt til forvaring eller anden anbringelse. Det er typisk alvorlige straffesager, der afgøres som nævningesager.


Hvor længe er man domsmand?

Om man er domsmand eller nævning afhænger derfor af, hvilken type straffesag, der er tale om. Lægdommere udtages for 4 år ad gangen – og næste periode løber fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.


Hvad gør en lægdommer?

Lægdommer er inden for dansk retspleje en person, som ikke er juridisk dommer, men medvirker ved pådømmelsen af straffesager enten som nævning eller som domsmand. I alle kommuner udarbejdes en liste, ud fra hvilken nævninge og domsmænd vælges ved lodtrækning i den enkelte retskreds, se grundliste.


Hvor kan man se kommende retssager?

Du kan altid se, om der er nyt i din sag, hvis du logger ind på minretssag.dk. Frister og kommende retsmøder kan også ses på minretssag.dk. Du vil modtage en advisering, når der er nyt i sagen.


Hvornår ophæves navneforbud?

Navneforbud i Danmark Navneforbuddet nedlægges med henvisning til Retsplejelovens §31, der slår fast, at det taler imod nedlæggelse af navneforbud, hvis den sigtede befinder sig i en i forhold til offentligheden særligt betroet stilling. Navneforbuddet kan udstedes selv om navnet har været spredt i en sag.


Hvad er en civil sag?

Retssager, du selv kan anlægge mod borgere, myndigheder eller virksomheder, kaldes civile sager. Det kan fx være sager om anerkendelse af rettigheder eller om et beløb, som du mener, en anden part skal betale til dig.


Hvad er borgerlige sager?

Borgerlige retssager, sager om forbud eller påbud i en borgerlig sag og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav anlægges og behandles ved anvendelse af en digital sagsportal, som domstolene stiller til rådighed. Enhver skriftlig henvendelse om sagen skal ske på domstolenes sagsportal, jf. dog stk.


Hvordan er retssystemet bygget op?

Det danske retssystem er baseret på det såkaldte to-instansprincip, der betyder, at sagens parter som udgangspunkt har mulighed for at appellere rettens afgørelse til en højere instans. Den højere instans kan enten nå frem til samme resultat (stadfæste) eller ændre dommen.


Hvor mange dommere er der i byretten?

Sagerne bliver behandlet i byretterne, hvor retten består af tre juridiske dommere og seks nævninge. Landsretten behandler ankesager som nævningesager, når der har medvirket nævninge i byretten. Landsretten består da af tre juridiske dommere og ni nævninge.


Hvad er en Specialdomstol?

I Danmark har vi såkaldte almindelige retter og specialdomstole. De almindelige retter er Byret, Landsret og Højesteret. Specialdomstolene er Sø- og Handelsretten, Landsskatteretten og Boligretten.


Hvad består byretten af?

Sagerne bliver behandlet i byretterne, hvor retten består af tre juridiske dommere og seks nævninge. Landsretten behandler ankesager som nævningesager, når der har medvirket nævninge i byretten. Landsretten består da af tre juridiske dommere og ni nævninge.


Hvad er en Aktliste?

Foruden dokumenter omfatter retten til aktindsigt som hovedregel indførsler i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter (aktlisten), jf. offentlighedslovens § 7, stk.


Hvad kan man ikke få aktindsigt i?

Forbud mod aktindsigt i visse sagstyper Straffesager. Sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste. Personalesager – man kan dog oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. Førelse af kalender.


Hvor hurtigt skal man have aktindsigt?

Hvor hurtigt skal du have aktindsigt? Når du beder om aktindsigt, skal du have svar inden 7 arbejdsdage efter kommunen har modtaget din anmodning. Enten i form af gennemlæsning eller kopier eller besked om, hvornår du kan få aktindsigten, og hvor meget du kan få lov at se.


Hvad betyder Kæret i retten?

Du har modtaget en afgørelse, som retten har truffet i forbindelse med behandlingen af din sag. Denne vejledning handler om, hvordan du ved at kære afgørelsen til landsretten kan opnå en ny behandling af spørgsmålet. Reglerne om kære er ens, uanset om afgørelsen er truffet i form af en kendelse eller beslutning.


FAQ: Kan man spille uafgjort i ishockey?

Hvad er en kendelse?

Kendelse er en afgørelsesform inden for dansk retspleje, der i modsætning til en beslutning skal begrundes. Kendelser benyttes, hvor det specielt er foreskrevet, oftest vedrørende en retssags formalitet.

Hvad er et kæreskrift?

For at kære afgørelsen om sagsomkostninger skal du skrive et kæreskrift. I kæreskriftet skal du skrive det resultat, som du ønsker at opnå i landsretten, dvs. din påstand. Du bør også begrunde, hvorfor du mener, at landsretten skal komme frem til den afgørelse, du ønsker.

Hvilke retssager er offentlige?

I Danmark er alle retsmøder som udgangspunkt offentlige. Det vil sige, at borgere og repræsentanter fra pressen har adgang til alle retsmøder. I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt, at offentligheden (for eksempel pressen) ikke har adgang til at overvære, hvad der foregår i en del af eller i hele retsmødet.