Hvordan laver man en sammenfatning?

Resumeet skrives på dansk, og er en koncentreret og relevant sammenfatning af opgavebesvarelsens hovedindhold. Det skal fylde 10-20 linjer. Resumeet skal indeholde en præsentation af opgavens problemstilling og de væsentligste metoder, resultater og konklusioner. Resumeet skrives i præsens og indeholder ingen citater.

Hvordan skriver man en god indledning?

Indledningen introducerer læseren til dit opgaveemne og din behandling af det. Den er vigtig, fordi det er her, din læsers forventninger til opgaven skabes. Vær tydelig og informativ i indledningen. Her introducerer du til det problem, du tager fat på i opgaven, og hvordan du vil løse det.


Hvilken rolle spiller teorier og modeller i et projekt?

En væsentlig del af projektarbejdet er at identificere mulige teorier og søge at relatere dem til den valgte problemstilling. Under dette arbejde bør man naturligvis skele til, hvordan andre har gjort før én selv. Hvilke argumenter har de brugt for at anvende en given teori?


Hvilken effekt har asynkron lyd?

Asynkron lyd er et filmisk virkemiddel, hvor lydkilden ikke kan ses i billedet. Asynkron lyde bruges ofte for at understøtte stemningen på billedet. Den meste brugt form for asynkron lyd er underlægningsmusik.Hvad er en teori i en rapport?

Teori afsnittet er, sammen med diskussionen, rapportens vigtigste afsnit. Her gives en relevant beskrivelse af hvad man ved om emnet (baggrundsteori) og hvilke resultater man forventer af forsøget – hypoteserne. En hypotese er det forventede udfald af forsøget. Hypoteser formuleres før udførelsen af forsøget.


Hvor mange Videnskabsteorier findes der?

En præsentation af fem udvalgte videnskabsteoretiske retninger, hhv. socialkonstruktivisme, hermeneutik, fænomenologi, pragmatisme og positivisme.


Hvad er et sprogligt billede?

Billedsprog er en fællesbetegnelse for sproglige billeder – også kaldt troper. Ved brugen af billedsprog farves teksten; der lægges en stemning ind. En sanselighed skabes. Sproglige billeder opstår typisk ved, at ord anvendes i en sammenhæng, de normalt ikke er knyttet til.


Hvad er komposition i en roman?

Ét af de første punkter i din romananalyse kan med fordel være en analyse af romanens komposition, dvs. den måde romanen er bygget op på. Når du kender romanens komposition, har du et bedre overblik over tekstens handling og udvikling. Og det kan ligeledes give dig et praj om, hvordan romanen skal fortolkes.Hvad er horisontale linjer?

Vandrette (horisontale) linjer giver en fornemmelse af ro og stabilitet, fred og harmoni. Vandrette linjer kan også udtrykke stilstand på en låst og negativ måde. En vandret linje kan fx være en horisontlinje eller en bordkant.


Hvad er vertikale linjer?

Lodrette (vertikale) linjer virker imponerende og overvældende, himmelstræbende og kraftfulde. De kan give indtryk af styrke og værdighed. Lodrette linjer bruges fx, hvis en underlegen hovedperson kæmper imod autoriteter.


Hvordan laver man det gyldne snit?

Du kan finde det gyldne snit ved at gå tre ottendedele (lidt mere end en tredjedel) op ad et billedes højde og tegne en vandret streg gennem billedet. Hvis du vil finde tre ottendedele helt præcist, skal du måle billedets længde i cm, dividere dette tal med otte og til sidst gange med tre.


Hvad er et visuelt virkemiddel?

Visuelle virkemidler – Medie- og kommunikationsleksikon. Visuelle virkemidler Visuelle virkemidler kan betegnes som de enkeltdele eller elementer, som indgår i den samlede visuelle kommunikation. Visuel stammer fra det latinske ”visualis” og betyder ”synlig”.


Hvad er et Linearperspektiv?

linearperspektiv: Anvender virkelige eller antydede linjer, der løber sammen i et eller flere forsvindingspunkter i horisonten og herved forbinder vigende planer.


Hvad er miljø i en novelle?

Det sociale og fysiske miljø Når man taler om miljøet i en novelle, skelner man mellem to typer miljø; det fysiske miljø og det sociale miljø: Det fysiske miljø er de rent fysiske rammer, som man befinder sig i. Dvs. om man er fra landet eller byen, fra et kystområde eller en bjergegn osv.


Hvor langt kan et resumé være?

Et resumé er en kort sammenfatning af hele besvarelsen. Formålet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold. Det gode resumé: fylder typisk 10-20 linjer.


Hvad er en vendetangent?

En vendetangent tangerer grafen et sted, hvor hældningen “vender” eller har et vendepunkt, så krumningen skifter fortegn.


Hvad er et Kurvepunkt?

Vendepunkt, i differentialgeometri, specielt i forbindelse med kurvetegning, et kurvepunkt, hvori kurvens krumning skifter fortegn. En tangent, der gennemløber kurven, vil, når dens røringspunkt passerer et vendepunkt, skifte drejningsretning, fx fra at dreje med uret til at dreje mod uret. Se også kurve.


Hvad er et plot i en historie?

Plottet er den vigtigste del af en handling. Det er den del, der skal til, for at forstå selve historien. Det vil sige: handlingen skåret helt ind til benet. Der findes hovedplot og sideplot.


Hvordan skriver man et godt Summary?

Når du skal skrive et summary, kan du bruge følgende råd:

 1. Hold dig tæt til indholdet i teksten. …
 2. Præsenter altid tekstens titel, genre og forfatter i begyndelsen af dit summary.
 3. Byg dit summary kronologisk op, så det følger rækkefølgen af begivenheder/emner/argumenter i den tekst, som du gengiver.
 4. Brug di.

Hvad skal du være opmærksom på når du skriver referater?

7 tips til det gode referat:

 • Skriv kort og præcist.
 • Fremhæv overskrifter.
 • Notér beslutninger særskilt under hvert punkt.
 • Gengiv vigtige argumenter, hvis beslutningen ikke er umiddelbart indlysende eller beror på megen debat.
 • Notér navnet på den ansvarlige på alle opgaver.
 • Skriv for at informere – ikke imponere!

Hvad skal der være i et resumé?

Et resumé (også kaldet abstract) er en kortfattet og præcis opsummering af en større opgave, fx SRP eller SRO. Et resumé fylder typisk 10-20 linjer og indeholder som regel en præsentation af projektets problemstilling, de anvendte metoder/fremgangsmåder, og endelig de væsentligste resultater og konklusioner.


Hvad er et mødereferat?

Et mødereferat er en skriftlig redegørelse for, hvad der er sket på mødet. Det skal informere om forløbet og resultatet af mødet. Der skal skrives referater til mange forskellige slags møder, og derfor kan et referat også have forskellige funktioner.


Hvad skal der stå i et resumé?

Et resumé (også kaldet abstract) er en kortfattet og præcis opsummering af en større opgave, fx SRP eller SRO. Et resumé fylder typisk 10-20 linjer og indeholder som regel en præsentation af projektets problemstilling, de anvendte metoder/fremgangsmåder, og endelig de væsentligste resultater og konklusioner.


FAQ: Hvordan laver man en sammenfatning?

Hvordan starter man et referat?

7 tips til det gode referat:

 1. Skriv kort og præcist.
 2. Fremhæv overskrifter.
 3. Notér beslutninger særskilt under hvert punkt.
 4. Gengiv vigtige argumenter, hvis beslutningen ikke er umiddelbart indlysende eller beror på megen debat.
 5. Notér navnet på den ansvarlige på alle opgaver.
 6. Skriv for at informere – ikke imponere!

Hvad skal en erindring indeholde?

En erindring er en fortælling, hvor forfatteren skriver om noget særligt fra sin fortid. Det kan fx handle om en vigtig begivenhed fra barndommen eller ungdommen….Prøv at beskrive:

 • særlige situationer og oplevelser.
 • miljø
 • stemninger.
 • følelser og sanser.
 • personer.

Hvilke Tingseventyr har H.C. Andersen skrevet?

at eventyr som Fyrtøiet og De røde skoe ikke er tingseventyr, da titelredskaberne kun benyttes til den menneskelige fremdrift i historien. Tingseventyret er som genre opfundet af H.C. Andersen. Han fandt inspiration fra dyrefabler og andre eventyr, hvor legetøj og andre objekter blev levende.